Gå til sidens indhold
24.01.2018

Kommuneplan 2017 endelig vedtagelse

Aarhus Byråd har vedtaget Kommuneplan 2017. Kommuneplanen består af en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægning og en redegørelse for planens forudsætninger.

Aarhus Byråd foretog den 13. december 2017 endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017.

Kommuneplanen består af en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægning og en redegørelse for planens forudsætninger.
Samtidig fastholdt byrådet den tidligere foreslåede miljøvurdering af kommuneplanen uændret og vedtog en sammenfattende redegørelse.

 

Se kommuneplanens hovedstruktur i fuld ordlyd


Kommuneplan 2017 samt den sammenfattende redegørelse om planens miljøkonsekvenser kan fra d.d. ses via www.plansystem.dk

Medio februar vil der blive dannet en hjemmeside under www.aarhus.dk, hvorfra der vil være adgang til alle relevante dokumenter, herunder en række lokalsamfundsbeskrivelser, som er udarbejdet af de respektive fællesråd.

 

En papirudgave af hovedstrukturen og denne annonce vil samtidig kunne ses hos Borgerservice, Hovedbiblioteket - Dokk1.

 

Udbygningsaftale

 

 

Der foreligger en udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren Ejd Aps St Ravnsbjerg Viby J. Ved aftalen forpligter grundejerne sig til etablering af følgende:  

 

Signalreguleret kryds på Skanderborgvej ved ny adgang til matr. nr. 16do/16a Viby By, Viby, fra Skanderborgvej Højresvingsbane på Ringvej Syd ved adgang til matr.nr. 16a Viby By, Viby Etablering af strøg og adgangsveje internt i lokalplanområdet

 

Kommuneplanens retsvirkninger

 

 

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.  

Klagevejledning

 

Kommuneplanen og samt den sammenfattende redegørelse om planens miljøkonsekvenser er udarbejdet og offentliggjort i henhold til Bekendtgørelse af lov om planlægning og Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Retlige spørgsmål kan påklages til Planklagenævnet.   En klage skal fremsendes via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk senest 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse. Bemærk at det koster et gebyr at klage.   Yderligere information om de to nævn og procedurer ved klage m.v. kan findes via http://naevneneshus.dk.

Kontaktperson

 

Niels-Peter Mohr
Kommuneplanchef
D +45 8940 2620 M +45 2920 9469 E npm@aarhus.dk  

 

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen, Ledelsessekretariatet
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
T +45 8940 2000  

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 02.2.2018

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code